Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE STOELENSHOP

DE STOELENSHOP is een handelsnaam van Martendo B.V., gevestigd te Kempenbaan 8 in Rijen.

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle schriftelijke of elektronische bestellingen van artikelen bij de DE STOELENSHOP zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.
1.2 DE STOELENSHOP is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling te weigeren. Hiervan wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van een bestelling een bericht aan de klant
gestuurd.
1.3 DE STOELENSHOP behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2. Prijzen
2.1 De prijzen vermeld in de webshop zijn in euro's exclusief BTW. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht. De hoogte van deze verzendkosten is afhankelijk van het feit of het adres binnen of buiten Nederland ligt. De hoogte van de verzendkosten staat aangegeven in het bestelscherm.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en DE STOELENSHOP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3. Betaling
3.1 De klant kan voor de betaling een keus maken uit in ieder geval de volgende betaalwijzen:
-betaling via iDEAL
-vooruitbetaling op IBAN nummer NL21RABO0170652068
-contant bij afhalen in Rijen (eventueel via PIN automaat)
-betaling onder rembours (+20,00 rembourskosten)
-betaling op rekening, betaling binnen 14 dagen (+20,00 kosten)
3.2 Alle bestellingen op rekening moeten binnen 14 dagen na levering worden betaald.
3.3 Alle verkochte produkten blijven eigendom van De Stoelenshop totdat de klant de produkten volledig heeft betaald.
3.4 De klant is gehouden om voor zijn rekening de produkten, zolang deze nog niet eigendom zijn, te verzekeren tegen tenminste de risico's van brand en diefstal tegen de gebruikelijke condities.

4. Levering
4.1 DE STOELENSHOP is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.
4.2 Levering geschiedt aan het door de klant opgegeven adres.
4.3 DE STOELENSHOP is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product. Het risico ter zake van de producten gaat op moment van levering op de klant over.
4.4 De levertijd in Nederland is normaal gesproken binnen vijf werkdagen na bestelling. Een uitzondering hierop is de levertijd van werk- en kantoorstoelen.
4.5 Voor levering aan landen buiten Nederland wordt een extra levertijd van circa 5 (vijf) werkdagen gehanteerd.
4.6 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5. Reclame
5.1 Zodra het artikel door de klant is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Het artikel kan, indien dit niet het geval is, binnen veertien werkdagen kosteloos retour gezonden worden aan DE STOELENSHOP. U krijgt van DE STOELENSHOP een nieuw exemplaar toegezonden.
5.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan DE STOELENSHOP te retourneren. Wij vragen u om het product dat u niet wenst af te nemen onbeschadigd en in de originele verpakking retour te zenden. De kosten voor het retour zenden zijn voor uw rekening. Als u een artikel beschadigd retour stuurt dan brengen wij de reparatiekosten bij u in rekening. DE STOELENSHOP zal de prijs van het artikel exclusief de verzendkosten en eventuele reparatiekosten retourneren op de opgegeven bankrekening. Uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor de klant zijn gemaakt.

6. Eigendom
6.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door DE STOELENSHOP geleverde artikel berusten, te respecteren.

7. Diversen
Wanneer DE STOELENSHOP gedurende enige tijd de bepalingen uit de algemene verkoopvoorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DE STOELENSHOP in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DE STOELENSHOP gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DE STOELENSHOP kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.